همکاران و مشاورین

همکاران و تیم اجرایی

رحیم شیخی

دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت تکنولوژی | عضو تیم اجرایی

مشاوران توسعه نوآوری و فناوری

منصور ثابتی

دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت تکنولوژی | عضو تیم اجرایی

محمد وحید انشایی

دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت تکنولوژی | مدرس دانشگاه | عضو تیم اجرایی

امراله دهقانی

دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت تکنولوژی | عضو تیم اجرایی

مجید فروزانمهر

دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت تکنولوژی | عضو تیم اجرایی