همکاران و مشاورین

همکاران و تیم اجرایی

دکتر پویا نماینده

پویا نماینده

دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت تکنولوژی | عضو تیم اجرایی

رحیم شیخی

دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت تکنولوژی | عضو تیم اجرایی

مشاوران توسعه نوآوری و فناوری

شهرام ناظمی

دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت تکنولوژی | عضو تیم اجرایی