ماموریت

بیان ماموریت

ماموریت ما ارایه خدمات مشاوره و آموزش به سازمانها در حوزه های مختلف مدیریت فناوری نظیر پیش بینی فناوری، انتخاب فناوری، انتقال فناوری، توسعه درونزای فناوری، صدور فناوری و  بهره برداری و توسعه اقتصادی ناشی از  مدیریت فناوری و نوآوری می باشد.