مدیر عامل

مدیر عامل ( CEO )

محمد علی میرفلاح لیالستانی

دکتر محمد علی میرفلاح لیالستانی

   دکتری تخصصی مدیریت تکنولوژی و نوآوری | فوق دکتری حرفه ای آینده پژوهی | کارشناس ارشد مدیریت اجرایی  EMBA
مدیرعامل

SeyedMohammad Ali Mirfallah Lialestani

PhD in Technology Management | Innovation Postdoctoral Professional in Futurology | Master of Executive Management |  CEO