اعضای هیات مدیره

مدیر عامل

محمد علی میرفلاح لیالستانی

دکتر محمد علی میرفلاح لیالستانی

   دکتری تخصصی مدیریت تکنولوژی و نوآوری | فوق دکتری حرفه ای آینده پژوهی | کارشناس ارشد مدیریت اجرایی  EMBA
مدیرعامل