اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره

عباس خمسه

دکتر عباس خمسه

دکتری تخصصی مدیریت تکنولوژی | عضو هیات علمی دانشکاه | ریاست هیات مدیره

کارشناسی مهندسی صنایع گرایش تکنولوژی صنعتی | کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی

دانلود رزومه : Dr.Khamseh-InnoTechCG

محمد علی میرفلاح لیالستانی

محمد علی میرفلاح لیالستانی

دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت تکنولوژی | مدیرعامل

 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی  EMBA 

بهزر اعتمادی بزرگ

کارشناس ارشد نفت و رسوب شناسی | عضو هیات مدیره

کارشناس زمین شناسی